Home » ogólna » Relacja ze spotkania mieszkańców osiedla Żbik z urzędnikami w sprawie MPZP 08.04

Relacja ze spotkania mieszkańców osiedla Żbik z urzędnikami w sprawie MPZP 08.04

Ze strony urzędu obecny był Pan Burmistrz Czesław Bartl i wice-naczelnik Wydziału Gospodarowania i Planowania Przestrzennego, Pani Maria Chodacka-Kucharczyk. Według listy obecności na zebranie stawiło się 70 mieszkańców tego osiedla.

Poniżej przedstawiamy skrótową relację z tego spotkania

Burmistrz przedstawił założenia jakie przyjął urząd przed IV wyłożeniem MPZP.

[Urzędnicy] chcą przygotować pewne ramy, na ile mogą zejść z wyznaczonych [dotychczas] parametrów dróg. Burmistrz powiedział, że wszystko co [urzędnicy] wypracują na tym etapie, miałoby obowiązywać do końca [tworzenia planu].

Burmistrz zadeklarował również, że „wysłuchujemy i wszystko co nie było w uwagach skrzętnie notujemy”.

 Na pytanie mieszkańca osiedla „czy jakieś uwagi, wnioski, sugestie z dzisiejszego zebrania będą miały jakiekolwiek konsekwencje prawne” burmistrz odpowiedział:

 „konsekwencji jako takich prawnych to spotkanie nie ma, odpowiedzieliśmy tylko na zaproszenie mieszkańców”

Do głosu doszła Pani Maria Chodacka-Kucharczyk i wyjaśniła kilka kwestii / w skrócie/

 • uwagi i wnioski ze spotkania nie będą brane pod uwagę,
 • jest to dyskusja wyjaśniająca sporne kwestie; po 3 wyłożeniu zrobił się wielki bunt i wielki protest [mieszkańców],
 • Pani Maria Chodacka-Kucharczyk stwierdziła, że rozpatrzono uwagi, ale w tym momencie nie mają wykazu tych uwag; zlecono fachowcom wykonanie opracowania, które ma okazać, jakie minimalne parametry może mieć ul. Reymonta po uwzględnieniu warunków własnościowych i terenowych.

 Poinformowano, że na spotkaniu z radnymi z 3 komisji przyjęto zasady co do wszystkich dróg w gminie:

- parametry dróg publicznych nie będących w zarządzie gminy nie będą zmieniane i pozostaną takie, jak obecnie /dotyczy to drogi powiatowej/,

- wykonywana jest analiza parametrów dróg publicznych gminnych pod kątem potrzeb, czy istnieje możliwość zmniejszenie parametrów [zaplanowania dróg węższych]; decyzja w tej sprawie będzie podjęta po otrzymaniu analizy – po 15 maja 2014.

- drogi wewnętrzne – w większości pozostają takie, jakie były [przyjęte w III wyłożeniu mpzp].

 IV wyłożenie projektu MPZP dla Krzeszowic ma nastąpić w czerwcu. Ma to być wyłożenie tylko tych obszarów, które zawierają zmiany w stosunku do projektu MPZP z III wyłożenia. W związku z tym będzie można zgłaszać uwagi tylko do tej części planu, która została zmieniona. Nie będzie można składać uwag do innych zatwierdzonych obszarów.

Wyłożenie będzie trwało miesiąc, uwagi będzie można składać w ciągu kolejnych 14 dni po zakończeniu wyłożenia. Prawdopodobnie uwagi, które były złożone podczas i po III wyłożeniu rozpatrzone negatywnie, nie będą mogły być rozpatrzone pozytywnie.

 Inne informacje związane z projektem MPZP przekazane mieszkańcom biorącym udział w zebraniu:

 

 • zostanie narysowana publiczna droga o kategorii KDZ [zbiorcza] na terenie byłego PHRO o nieco innym przebiegu niż ta, która była ujęta w projekcie planu z II wyłożenia,

 • ulica Leszczynowa ma ogromny teren budowlany, z jednej strony o szerokości 200 m, z drugiej o głębokości 100 m; jest tam również zaplanowany teren przeznaczony i dopuszczony pod usługi; w związku z tym ulica Leszczynowa musi mieć odpowiednią szerokość w liniach rozgraniczających /pomiędzy liniami rozgraniczającymi powinna znaleźć się 2 pasy ruchu o szerokości minimum 2,5 m każdy, chodnik o szerokości 1 m i pobocze o szerokości 0,75 m – razem daje to minimum 9 m/,

 • według Pani Marii Chodackiej-Kucharczyk droga publiczna o najmniejszych parametrach to kategoria KDD1 o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,
 • domy które znajdą się w liniach rozgraniczających można będzie przebudowywać, remontować, nie będzie możliwości ich rozbudowy w stronę drogi,
 • zapisy dotyczące ochrony dotychczasowych budynków i ogrodzeń są zapisane w planie w części tekstowej,
 • odszkodowanie za przejęcie części działki będzie następowało po jej podziale z wydzieleniem części przeznaczonej pod pas drogowy; zaistnieć może również sytuacja, kiedy wejdzie w życie specustawa i na jej warunkach gmina będzie musiała wypłacić odszkodowania,

 • w miejscach, gdzie ze względu na zabudowę i warunki terenowe nie będzie się dało wykonać szerokiej drogi dwupasmowej, będzie wykonana droga jednopasmowa z mijankami.

Na pytanie zadane przez mieszkańca, dlaczego nie planuje się dróg alternatywnych nie padła ze strony przedstawicieli urzędu jednoznaczna odpowiedź.

Ze strony przedstawicieli urzędu padły również zapewnienia, że :

 • wykluczone jest burzenie domów,
 • budowa ogrodzeń będzie mogła być realizowana tylko w liniach rozgraniczających,
 • punkt o zabezpieczeniu istniejących budynków i ogrodzeń jest umieszczony w art 6. w ustaleniach do planu,
 • istniejące ogrodzenia pomiędzy liniami rozgraniczającymi będą mogły być remontowane, jednak w przypadku całkowitego zniszczenia takiego ogrodzenia nowe będzie mogło być wybudowane w linii rozgraniczającej,

 • zabudowa będzie mogła być realizowana w odległości 4 m od linii rozgraniczających dla dróg KDD i 3 m od linii rozgraniczających dla dróg KDL.

 Urząd zlecił opracowanie, które ma pokazać w których miejscach można zmniejszyć parametry dróg (zaplanować drogi o mniejszej szerokości). Koszt opracowania 10 000 zł za każdy kilometr drogi.

 Ze strony przedstawicieli urzędu padło również zapewnienie, że żadna droga do kopalni nie będzie przeprowadzona przez obszar Osiedla Żbik.

 

About

commentscomments

 1. Eucerin pisze:

  Nice article, It was practical.

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas