Home » pisma złożone » Pismo skierowane do Burmistrza w sprawie inwestycji celu publicznego

Pismo skierowane do Burmistrza w sprawie inwestycji celu publicznego

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICEe_mail: komitetkrzeszowice@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

Nr korespondencji: ___14/SKMGK./2014 Krzeszowice dnia 2 maja 2014

Burmistrz Gminy Krzeszowice

32 065 Krzeszowice, ul. Ogrodowa 1

W związku z opublikowaniem na stronie tut. organu zawiadomienia Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:

Budowa zespołu budynków z przeznaczeniem na działalność „Domu Opieki Seniora z wydzieloną częścią zakładu opiekuńczo-leczniczego” wraz z wszystkimi niezbędnymi pomieszczeniami przynależnymi i technicznymi oraz wyposażeniem w niezbędne instalacje wewnętrzne (energii elektrycznej, sanitarnej:wod-kan, co, gaz, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, nisko-prądowej, teletechnicznej, instalacji bezpieczeństwa pożarowego oraz niezbędnych instalacji technologicznych domu opieki zdrowotnej, obejmującej także niezbędne zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury techniczne: zjazdów, dróg pożarowych dojść i dojazdów wraz z miejscami parkingowymi, instalacji i sieci zewnętrznych: energii elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi i odprowadzającymi: zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Budowa dwóch niezależnych budynków technicznych funkcjonalnie przynależnych do inwestycji podstawowej o funkcji m.in. stacji transformatorowej, stacji pomp, agregatów, odrębnego budynku kotłowni oraz budynku technicznego wraz garażem w Krzeszowicach na działkach 798/7, 798/9 obr. Czatkowice(inwestycja podstawowa), oraz 487/1, 481/2, 761, 782/1, 783, 798/7, 789/9, 798/11, obr. Czatkowice (związane z rozbudową sieci i infrastruktury technicznej), 41, 226, 227, 228/6, 228/9, 228/10, 238, 255 obr. Żbik (związane z rozbudową sieci i infrastruktury technicznej)

- Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwraca uwagę na fakt, iż aktualnie prowadzone czynności administracyjne w Urzędzie Gminy odnośnie procedury ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. zamierzenia inwestycyjnego w tym samym miejscu oraz w oparciu o te same uwarunkowania przestrzenne i urbanistyczne, jakie leżały u podstaw uchylonej w II instancji decyzji o warunkach zabudowy dla takiej samej inwestycji, budzą kontrowersje i poważne wątpliwości z punktu widzenia interesu społecznego, gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że czynności te stanowią próbę ominięcia obowiązujących regulacji prawnych, szczególnie w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Świadczy o tym chociażby wszczęcie postępowania administracyjnego z wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach co najmniej na dwa tygodnie przed rozstrzygnięciem skargi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, wniesionej przez jedną ze stron postępowania. Mogłoby z tego wynikać, że organ I instancji był świadomy istotnych uchybień formalnych i poważnych naruszeń prawa w podjętej przez siebie decyzji Nr 43/2013 o warunkach zabudowy z 22.01.2014 i już wcześniej mógł wiedzieć o negatywnym dla siebie rozstrzygnięciu,skoro nawet nie czekając na wydanie orzeczenia przez SKO postanowił ponownie wszcząć postępowanie w tej samej sprawie lecz w ramach innej, w tym przypadku niezgodnej z tytułem zamierzenia i dyskusyjnej procedury ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że na podstawie orzeczenia SKO z dnia 31.03.2014 decyzja Burmistrza Gminy Krzeszowice Nr 43/2013 o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji została uchylona w całości i przekazana organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Mając możliwość dokładnego zapoznania się z treścią decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 31.03.2014 roku w kwestii rozstrzygnięcia skargi na decyzję Nr 43/2013 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 22.01.2014 o warunkach zabudowy dla ww.inwestycji, Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie z jednoznaczną oceną i argumentacją SKO podjętą w trybie odwoławczym, nie ma możliwości spełnienia warunków określonych w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku ww. inwestycji, a tym samym zmiany zagospodarowania terenu z pominięciem istotnych uwarunkowań urbanistycznych i środowiskowych przed uchwaleniem planu miejscowego.

 Oznacza to dla organu I instancji, iż nie ma możliwości ustalenia lokalizacji inwestycji objętej wnioskiem dla tej lokalizacji bez uwzględnienia postanowień art. 61 ust.1 cyt. ustawy, a w każdym innym przypadku, gdy rozpatrywany będzie kolejny wniosek dla tej samej inwestycji i w obrębie tej samej lokalizacji Burmistrz jest obowiązany wydać decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy, czy też o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż w sytuacji, gdy nie jest możliwe spełnienie jednocześnie wszystkich warunków wymienionych w art.61. ust.1 cyt. ustawy z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1 – ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest możliwe.

Można odnieść wrażenie, że próba ominięcia przez wnioskodawców rygorystycznej procedury wymaganej w przypadku lokalizacji inwestycji w oparciu o ustalenie warunków zabudowy z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 61 ust. 1 nosi znamiona próby obejścia prawa dla zaspokojenia partykularnych interesów inwestora prywatnego – bez liczenia się z faktem, że przedmiotowa inwestycja, a zwłaszcza sposób i miejsce jej zlokalizowania, budzi uzasadnione kontrowersje w społeczeństwie w kontekście sporządzanego planu miejscowego dla miasta Krzeszowice.

 Mając na uwadze podejmowane działania Komitetu w interesie społecznym mieszkańców należy podkreślić, iż nie jest naszą intencją przeciwdziałanie powstaniu na terenie naszej gminy domu opieki dla osób w podeszłym wieku, niewątpliwie jak najbardziej potrzebnego na naszym terenie. Jednakże będziemy się każdorazowo sprzeciwiać naruszaniu standardów obowiązujących jednakowo wszystkich inwestorów, lub naciąganiu prawa w zależności od okoliczności, o ile będzie to mieć negatywny wpływ na jakość merytoryczną rozwiązań planistycznych, a także powodować nieuzasadnione odraczanie terminu zakończenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w tym przypadku dla miasta Krzeszowice, a w szczególności jeżeli będzie to oznaczać brak poszanowania ładu przestrzennego i zasad zrównoważonego rozwoju miasta i gminy.

Z poważaniem 

___________

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds.miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Otrzymują:

1. Adresat

2. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzeszowicach

About

commentscomments

  1. web pisze:

    w dniu 26.05. miasto odmówiło wydania zgody na lokalizację tego Domu Seniora

    Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o odmowie Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego znak: WGP.6730.4.2014 dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków z przeznaczeniem na działalność „Domu opieki Seniora z wydzielona częścią zakładu opiekuńczo-leczniczego” wraz z wszystkimi niezbędnymi pomieszczeniami przynależnymi i technicznymi oraz wyposażeniem w niezbędne instalacje wewnętrzne (energii elektrycznej, sanitarnej: wod-kan, co, gaz, wentylacji mechanicznej klimatyzacji, niskoprądowej, teletechnicznej, instalacji bezpieczeństwa pożarowego oraz niezbędnych instalacji technologicznych domu opieki zdrowotnej. Obejmującej także niezbędne zagospodarowanie terenu wraz z budowa infrastruktury technicznej: zjazdów, dróg pożarowych i dojść i dojazdów wraz z miejscami parkingowymi, instalacji i sieci zewnętrznych: energii elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi i odprowadzającymi; zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Budowa dwóch niezależnych budynków technicznych funkcjonalnie przynależnych do inwestycji podstawowej o funkcji m.in. stacji transformatorowej, stacji pomp, agregatów, odrębnego budynku kotłowni oraz budynku technicznego wraz z garażem w Krzeszowicach na działkach 798/7, 798/9, obr. Czatkowice (inwestycja podstawowa) oraz 487/1, 487/2, 761, 782/1, 783, 798/7, 798/9, 798/11, obr. Czatkowice (związane z rozbudową sieci i infrastruktury technicznej), 41, 226, 227, 228/6, 228/9, 228/10, 238, 255, obr. Żbik (związane z rozbudową sieci i infrastruktury technicznej)”.

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas