Home » pisma złożone » Pismo do Rady Miejskiej w sprawie Dubia, Siedla i Dębnika

Pismo do Rady Miejskiej w sprawie Dubia, Siedla i Dębnika

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com

____________________________________________________________________________________

Nr korespondencji:24/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8 września 2014

Rada Miasta w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4/I piętro
32-065 Krzeszowice

Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektu planu zagospodarowania dla Dubia, Siedlca, Dębnika

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice ds. planów miejscowych wnioskuje o udostępnienie następujących informacji:

1. W związku z Art. 17 ust.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80/2003 poz.717 ze zm.) – po pierwszym wyłożeniu projektu planu miejscowego dla Dubia, Siedlca, Dębnika Burmistrz Gminy Krzeszowice miał obowiązek przedłożyć Radzie Miejskiej w Krzeszowicach w formie urzędowej projekty planu miejscowego w zmienionej wersji w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych do planu wraz z wykazami uwag nieuwzględnionych.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie stosownych wystąpień Burmistrza do Rady Miejskiej w trybie urzędowym wraz z potwierdzeniem ich przyjęcia.

2. W związku z Art. 19 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80/2003 poz.717 ze zm.) – przed drugim wyłożeniem projektu planu miejscowego dla Dubia, Siedlca, Dębnika Rada Miejska w Krzeszowicach miała obowiązek odnieść się w formie urzędowej (uchwała, opinia) do wniosku przedłożonego przez Burmistrza celem stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedłożonym projekcie planu miejscowego dla miasta Krzeszowice oraz wyrażenia akceptacji odnośnie ewentualnego ponowienia czynności, o których mowa w Art. 17 tejże ustawy.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie stosownych dokumentów (uchwały, opinie) umożliwiających Burmistrzowi dokonywanie kolejnego (II) wyłożenia planu miejscowego do publicznego wglądu wraz z potwierdzeniem ich przekazania w trybie urzędowym.

Odpowiedź Rady Miejskiej w Krzeszowicach na niniejszy wniosek wraz ze skanami (kopie) dokumentów w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: komitetkrzeszowice@gmail.com. Jeśli pliki ze względu na wielkość nie będą możliwe do przesłania pocztą elektroniczną, prosimy o ich wgranie na płytkę CD/DVD i przesłanie poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice

ul. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

Z poważaniem

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas