Home » pisma złożone » Pismo do Burmistrza w sprawie opublikowanego stanowiska w dniu 10.09

Pismo do Burmistrza w sprawie opublikowanego stanowiska w dniu 10.09

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICEe_mail: komitetkrzeszowice@gmail.com

Nr korespondencji: 26/SKM/2014 Krzeszowice dnia 23.09.2014

Burmistrz Gminy Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

Dotyczy: informacji burmistrza z dnia 10 września 2014, związanej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krzeszowice.

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z informacją z dnia 10/09 2014 zamieszczoną na stronie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, zawierającą stanowisko Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie procedowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice, w trosce o losy tego planu – Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice zwraca się do Pana z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. Jaki jest faktyczny powód zaniechania na kolejne kilka miesięcy prac nad planem miejscowym dla miasta Krzeszowice, a w szczególności jego szybkiego skorygowania i dokończenia zgodnie z wcześniejszą deklaracją burmistrza wyrażoną publicznie?

Wymienione w pkt. 2 tej informacji argumenty nie stanowią – naszym zdaniem – wystarczającego uzasadnienia podjętej przez burmistrza decyzji. Wymienione argumenty, jak np:

zapisy dotyczące procedury uchwalania planu;

waga planu jako dokumentu o dużym znaczeniu dla obywateli;

konieczność skrupulatnego zapoznania się przez radnych Rady Miejskiej z materiałami dotyczącymi podjęcia uchwały o przyjęciu planu –

to ustawowe obowiązki organu odpowiedzialnego za prawidłowe sporządzenie planu miejscowego, w tym, przypadku burmistrza Gminy Krzeszowice, które powinny być traktowane ze szczególną uwagą i starannością, szczególnie, gdy gmina wydatkowała już do tej pory kilkaset tysięcy złotych publicznych pieniędzy – jak dotąd – bez rezultatu. Chociażby z tego powodu decyzja o zaniechaniu prac nad planem miejscowym dla miasta Krzeszowice budzi poważne zastrzeżenia.

Obowiązkiem organu odpowiedzialnego za stan formalno-prawny i jakość merytoryczną planu miejscowego, nad którym prace trwają już od ponad pięciu lat, jest prawidłowe, a więc zgodne z zasadami planistycznymi, dokończenie planu, jednak z uwzględnieniem niezbędnych korekt w aspekcie jego wielu uchybień i błędów.

Naszym zdaniem nie istnieją żadne uzasadnione przesłanki i argumenty dla zaniechania prac nad planem szczególnie teraz, gdy już po raz kolejny, czwarty z rzędu, zostały zgłoszone organowi liczne uwagi i zastrzeżenia, spowodowane przede wszystkim niewłaściwym nadzorem organu samorządowego nad pracami planistycznymi.

Jednakże odpowiedzialności z powodu braku należytego nadzoru nad planem miejscowym, co miało miejsce w całej obecnej kadencji, nie można przerzucać na radnych następnej kadencji, jest to bowiem rozwiązanie niepoważne i nieuczciwe.

2. Jakimi kryteriami i jaką podstawą prawną kierował się organ samorządowy, w tym przypadku Burmistrz Gminy Krzeszowice, podejmując decyzję o zawieszeniu na okres 9-ciu miesięcy wyłącznienie wszczętych do tej pory postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, co można interpretować w ten sposób, że wszczęte postępowania administracyjne burmistrz zamierza kontynuować, co będzie oznaczać wydawanie w tym okresie decyzji o warunkach zabudowy tylko dla niektórych wnioskodawców?

Ponieważ ustawodawca nie przewidział w Art. 62 ust 1 takiego przypadku, aby organ mógł skorzystać z zawieszenia postępowania w sposób wybiórczy – wyróżnienie w sposób wybrany niektórych wnioskodawców przez burmistrza może budzić uzasadnione obawy o świadome inicjowanie praktyk o charakterze korupcjogennym. Dla uniknięcia skojarzeń odnoszących się do praktyk sprzecznych z prawem naależalo wstrzymać wszystkie bez wyjątku prowadzone postępowania, bez względu na stopień ich zaawansowania.

Niezrozumiałe także jest wskazywanie na, cyt.: “wysokie zaawansowanie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla Dębnika, Dubia i Siedlca orac ich duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego gminy”, podczas, gdy – dla porównania – prace nad planem miejscowym dla miasta Krzeszowice, według informacji podanej przez burmistrza na spotkaniu z mieszkańcami osiedla Żbik w dniu 08.04.br. były nie mniej zaawansowane, o czym świadczył przedstawiony mieszkańcom harmonogram sygnalizujący wyłożenie planu do publicznego wglądu w lipcu br. oraz skierowanie tegoż planu pod obrady Rady Miejskiej jeszcze we wrześniu tego roku. W korespondencji nr WGP.670.74.2014, skierowanej dnia lipca 2014 przez Burmistrza Gminy Krzeszowice do naszego Komitetu czytamy, cyt.: ”Po wyłożeniu projektu planu [dla Miasta Krzeszowice] planuje się niezwłoczne uchwalenie tego planu.” Deklaracja ta chyba nie wymaga komentarza.

W związku z powyższymi zastrzeżeniami pojawia się poważna wątpliwość, czy Burmistrz Gminy Krzeszowice wziął pod uwagę wszystkie negatywne skutki prawne i finansowe podjętych ostatnio decyzji, zarówno o wstrzymaniu wydawania warunków zabudowy tylko dla niektórych wnioskodawców ale także o zaniechaniu prac nad planem miejscowym miasta Krzeszowice w obecnej kadencji, zwłaszcza w świetle ewidentnych opóźnień i zaniedbań, wielu kontrowersyjnych i błędnych rozwiązań planistycznych oraz szeregu niejasności związanych z tym dokumentem i jego procedowaniem.

Z poważaniem

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW

Maria Gorayska-Węgiel

Otrzymują:

1. Adresat

2. radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach

3. Wojewoda Małopolski – Wydział Nadzoru i Kontroli

4. Najwyższa Izba Kontroli – Warszawa

5. Biuro Poselskie posła Andrzeja Adamczyka

6. Redakcja Dziennika Polskiego

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas