Home » pisma złożone » Pismo do rady Miejskiej w sprawie wydanego upoważnienia dla Burmistrza

Pismo do rady Miejskiej w sprawie wydanego upoważnienia dla Burmistrza

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com

____________________________________________________________________________________

Nr korespondencji:27/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 września 2014

Rada Miasta w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4/I piętro
32-065 Krzeszowice

Dotyczy: upoważnienia wydanego Burmistrzowi Gminy Krzeszowice do zajmowania stanowiska w imieniu Rady Miejskiej Krzeszowice

W związku ze stanowiskiem Burmistrza Gminy Krzeszowice prezentowanymi w imieniu Rady Miejskiej: zawartym w:

  1. w piśmie Burmistrza Gminy Krzeszowice nr WGP.670.74.2014 datowanym 1 lipca 2014, a będącym odpowiedzią na wniosek Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Krzeszowice nr 16/SKMGK/2014 z dnia 4 czerwca 2014 dotyczącego wstrzymania wydawania decyzji o warunkach zabudowy, cyt.: ”Po wyłożeniu projektu planu [dla Miasta Krzeszowice] planuje się niezwłoczne uchwalenie tego planu.”

  1. w stanowisku oświadczeniu Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie procedowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice z dnia 10 września 2014 opublikowanym w serwisie internetowym www.krzeszowice.pl, o treści cyt.: „[…] podjęcie stosownych uchwał przez Radę Miejską będzie możliwe na początku przyszłej kadencji samorządu gminy” -

Burmistrz Gminy Krzeszowice wypowiada się w kwestiach formalnych, związanych z procedurą uchwalania planu miejscowego, zastrzeżonych do wyłącznej decyzji Rady Miejskiej w Krzeszowicach. W swoich wypowiedziach odnosi się zarówno do czynności proceduralnych, które należą do kompetencji Rady Miejskiej, jak również wypowiada się w imieniu Rady w kwestii terminów odnoszących się do tych czynności.

W związku z powyższym Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice wnioskuje w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie kopii pełnomocnictwa lub upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Gminy Krzeszowice przez Radę Miejską Krzeszowice, na mocy którego wydane zostały ww. stanowiska.

Odpowiedź Rady Miejskiej w Krzeszowicach na niniejszy wniosek wraz ze skanami (kopie) dokumentów w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: komitetkrzeszowice@gmail.com. Jeśli pliki ze względu na wielkość nie będą możliwe do przesłania pocztą elektroniczną, prosimy o ich wgranie na płytkę CD/DVD i przesłanie poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice

ul. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

Z poważaniem

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW

Załączniki:

  • Kopia pisma Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Krzeszowice nr 16/SKMGK/2014 do Burmistrza Gminy Krzeszowice.

  • Kopia odpowiedzi Burmistrza Gminy Krzeszowice nr WGP.670.74.2014 na pismo Komitetu nr 16/SKMGK/2014

  • Kopia stanowiska Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie procedowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice z dnia 10 września 2014

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas