Home » pisma złożone » Pismo do NIK’u z dnia 26.09.2014

Pismo do NIK’u z dnia 26.09.2014

W dniu dzisiejszym zostało wysłane pismo do Najwyższej Izby Kontroli. Dodatkowo pismo to otrzymują: Wojewoda,  Radni Rady Miasta Krzeszowice, Biuro Poselskie Andrzeja Adamczyka, Dziennik Polski.

 

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICEe_mail: komitetkrzeszowice@gmail.com

Nr korespondencji: 28/SKMGK/2014 Krzeszowice dnia 26.09.2014

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

00-950 WARSZAWA

ul. Filtrowa 57

skr. pocztowa P-14

Szanowni Państwo,

Z uwagi na poważne wątpliwości, jakie wzbudziły w ostatnim czasie decyzje podjęte przez Burmistrza Gminy Krzeszowice: 1/ o zaniechaniu prac nad planem miejscowym dla miasta Krzeszowice pomimo zaawansowania projektu planu oraz deklaracji burmistrza o jego zakończeniu we wrześniu br, 2/ o zawieszeniu na okres 9-ciu miesięcy postępowań administracyjnych o ustaleniu warunków zabudowy i wstrzymaniu wydawania decyzji w tym zakresie, ale tylko w stosunku do części wniosków – Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice ds. Planów Miejscowych zwraca się z prośbą o interwencję oraz przeprowadzenie ewentualnej kontroli odnośnie zgodności z prawem ww. działań burmistrza, a także obaw o marnotrawstwo środków publicznych z tego tytułu oraz świadome tworzenie konfliktowych sytuacji, grożących Gminie wymiernymi skutkami prawnymi i finansowymi.

W pierwszym przypadku burmistrz w swoim oświadczeniu z dnia 10 września 2014 roku, udostępnionym publicznie, poinformował mieszkańców gminy o podjęciu decyzji o wstrzymaniu prac nad planem miejscowym miasta Krzeszowice aż do przyszłej kadencji, czyli do powołania nowych władz samorządowych gminy i do wyłonienia nowej Rady Miejskiej. Należy stwierdzić, że burmistrz gminy Krzeszowice jako organ odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie planu miejscowego – poprzez brak należytego nadzoru nad pracami planistycznymi doprowadził do poważnych zaniedbań formalnych i niczym nieuzasadnionych opóźnień, a pozornymi działaniami stanowiącymi namiastkę ustawowo zagwarantowanych konsultacji planu z mieszkańcami, a także swoją biernością przyczynił się do powstania wielu kontrowersyjnych rozwiązań planistycznych z naruszeniem istotnych interesów mieszkańców, co spowodowało cały szereg niejasnych sytuacji związanych z tym niedokończonym dokumentem.

Pomimo wcześniejszych deklaracji o uchwaleniu planu miejscowego we wrześniu br. burmistrz podjął kontrowersyjną decyzję o zaniechaniu prac nad planem w obecnej kadencji. Komitet, działając w interesie mieszkańców gminy, traktuje tę decyzję jako wielce szkodliwą zarówno ze społecznego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Istotnym powodem wystąpienia Komitetu z petycją o podjęcie działań interwencyjnych jest uzasadnione podejrzenie o przekroczenie uprawnień przez burmistrza gminy Krzeszowice poprzez nieupoważnione obarczanie przyszłych władz samorządowych, które zostaną wyłonione dopiero w nadchodzących wyborach, a także radnych przyszłej Rady Miejskiej odpowiedzialnością za doprowadzenie tego tak kosztownego i zarazem obarczonego licznymi błędami merytorycznymi i uchybieniami formalnymi dokumentu do stanu, który umożliwi wprowadzenie planu miejscowego w życie.

W drugim przypadku decyzja podjęta przez burmistrza gminy Krzeszowice w oparciu o przysługujące organowi sporządzającemu plan miejscowy prawo wynikające z Art. 62 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012 poz. 647 ze zm.) o zawieszeniu na okres 9-ciu miesięcy postępowań o wydanie warunków zabudowy, jednakże wyłącznie tych, które nie zostały wszczęte do tej pory, pozwala przyjąć tezę, że wszczęte postępowania administracyjne w tym zakresie będą kontynuowane, co by oznaczało, że decyzje o warunkach zabudowy zostaną wydane tylko dla niektórych wnioskodawców, co może budzić uzasadnione obawy o świadome inicjowanie praktyk o charakterze korupcjogennym, a także sugerować działania skutkujące naruszeniem konstytucyjnego prawa do równego traktowania obywateli.

Mając na uwadze konieczność wstrzymania wszystkich – bez wyjątku – postępowań administracyjnych w tym zakresie w trosce o szybkie i sprawne dokończenie prac nad planem miejscowym z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i przestrzeganiem prawa własności obywateli – Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice ds. Planów Miejscowych wystosował w czerwcu br. do burmistrza wniosek (kopia w załączeniu) o:

1/ wstrzymanie w trybie niezwłocznym procedury ustalania i wydawania warunków zabudowy dla nowych inwestycji na całym obszarze gminy Krzeszowice na okres 9-ciu miesięcy, przysługujący burmistrzowi na mocy ww. ustawy;

2/ zawieszenie w trybie niezwłocznym wszelkich postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nowych inwestycji na całym obszarze gminy Krzeszowice na okres 9-ciu miesięcy, przysługujący burmistrzowi na mocy ww. ustawy.

Z dostępnych komentarzy odnośnie interpretacji Art. 62 pkt 1 ustawy j.w. wynika, że właśnie te argumenty miał na myśli ustawodawca, wprowadzając stosowny artykuł do ustawy.

Reasumując, doprowadzenie do absurdalnej sytuacji, polegającej na zaniechaniu prac planistycznych po pięciu latach sporządzania planu miejscowego dla miasta Krzeszowice i wydatkowaniu na ten cel do tej pory około 750 tysięcy złotych ze środków publicznych, a jednocześnie zawieszeniu postępowań administracyjnych w sprawie warunków zabudowy nie tylko, że nosi w tej sytuacji znamiona konfliktu prawnego i w efekcie może doprowadzić do konfliktów społecznych w wyniku podjętych przez burmistrza decyzji, ale przede wszystkim może narazić Gminę na poważne konsekwencje gospodarcze, finansowe i społeczne, jako negatywne skutki tak nieodpowiedzialnego postępowania.

W związku z zasygnalizowanymi wątpliwościami prosimy o podjęcie stosownych czynności w trybie doraźnym celem zbadania i zapobieżenia ewentualnym negatywnym skutkom decyzji podjętych przez Burmistrza Gminy Krzeszowice.

Z poważaniem

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW

Otrzymują:

1. Adresat

2. radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach

3. Wojewoda Małopolski – Wydział Nadzoru i Kontroli

4. Biuro Poselskie posła Andrzeja Adamczyka

5. Redakcja Dziennika Polskiego

 

 

 

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas