Home » pisma złożone » Pismo do Rady Miejskiej dotyczące procedury uchwalania mpzp

Pismo do Rady Miejskiej dotyczące procedury uchwalania mpzp

W dniu dzisiejszym do Rady Miejskiej zostało skierowane pismo:

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com

____________________________________________________________________________________

Nr korespondencji:29/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8 października 2014 r.

Szanowana Pani

Stanisława Grzęda

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4/I piętro
32-065 Krzeszowice

Dotyczy: procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W związku z podejrzeniem poważnego naruszenia procedury trybu i zasad sporządzania planów miejscowych dla miejscowości Dębnik, Dubie i Siedlec w gminie Krzeszowice, a w szczególności procedury uchwalania ww. planów,  wszczętej na sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 30 września 2014 roku z zamiarem jej kontynuowania na kolejnej sesji wyznaczonej na dzień 9 października 2014 – Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice ds. planów miejscowych poczuwa się w obowiązku poinformować Prezydium Rady Miejskiej w Krzeszowicach, iż uruchomiona w dniu 30/09.br. procedura w sprawie j.w. naszym zdaniem nie spełnia podstawowych standardów prawnych wynikających z postanowień ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2014 poz. 717 z późn. zmianami), które powinny być bezwzględnie przestrzegane, i z tego powodu procedura ta powinna zostać niezwłocznie wstrzymana, a popełnione dotąd uchybienia formalne – doprowadzone do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa celem zapobieżenia poważnym konsekwencjom, mogącym się nawet przyczynić do unieważnienia tych planów.

Z poważaniem

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW

Otrzymują:

1. Adresat

2. Wojewoda Małopolski – Biuro Prawne i Kontroli

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas