Home » pisma złożone » Indywidualne pisma do każdego Radnego o procedurze uchwalania mpzp

Indywidualne pisma do każdego Radnego o procedurze uchwalania mpzp

W dniu dzisiejszym  w sekretariacie Rady Miejskiej zostały złożone indywidualne pisma do wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach.

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com

____________________________________________________________________________________

Nr korespondencji: 30 – 50/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8 października 2014

Szanowana Pan/Pani

Radny/a………………………..

Rady Miejskiej w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4/I piętro
32-065 Krzeszowice

Dotyczy: pism nr 23/SKMGK/2014 i 24/SKMGK/2014 z dnia 8 września 2014 oraz pisma nr 27/SKMGK/2014 z dnia 23 września 2014 złożonych przez Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice do Rady Miejskiej w Krzeszowicach w trybie dostępu do informacji publicznej

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pisma (kopie w załączeniu) oraz uzasadnionym przypuszczeniem, że Radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach nie mieli okazji się z nimi zapoznać, przesyłamy kopie złożonych pism do Rady Miejskiej w Krzeszowicach przez Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice.

Równocześnie z uwagi na uruchomienie przez Radę Miejską procedury związanej z uchwaleniem planów miejscowych dla miejscowości: Dębnik, Dubie i Siedlec, która budzi szereg uzasadnionych wątpliwości – wnosimy o niezwłoczne zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Krzeszowicach w kwestiach poruszonych w ww. pismach i przesłanie go w trybie pilnym pocztą elektroniczną na skrzynkę komitetkrzeszowice@gmail.com lub listem poleconym na adres pocztowy Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Krzeszowice.

Z poważaniem

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW

Załączniki:

  • Kopia pisma Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Krzeszowice nr 23/SKMGK/2014 z dnia 8 września 2014

  • Kopia pisma Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Krzeszowice nr 24/SKMGK/2014 z dnia 8 września 2014

  • Kopia pisma Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Krzeszowice nr 27/SKMGK/2014 z dnia 23 września 2014

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas