Home » pisma złożone » Skarga do Wojewody na bezczynność Rady Miejskiej

Skarga do Wojewody na bezczynność Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym została złożona skarga na Radę Miejską…

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com

____________________________________________________________________________________

Nr korespondencji:51/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 października 2014

Szanowny Pan

Jerzy Miller

Wojewoda Małopolski

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

Dotyczy: skargi na Radę Miejską w Krzeszowicach w związku bezczynnością organu w postaci nieudzielenia w ustawowym terminie odpowiedzi na pisma złożone przez Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice do Rady Miejskiej w Krzeszowicach w trybie dostępu do informacji publicznej

W nawiązaniu do Art. 229 ust. 1. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) oraz w związku z bezczynnością Rady Miejskiej w Krzeszowicach w postaci nieudzielania odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni na trzy niżej wymienione pisma złożone przez Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice do Rady Miejskiej w Krzeszowicach w trybie dostępu do informacji publicznej:

 1. Pismo nr 23/SKMGK/2014 datowane 8 września 2014, złożone na dziennik podawczy Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 8 września 2014

 2. Pismo nr 24/SKMGK/2014 datowane 8 września 2014, złożone na dziennik podawczy Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 8 września 2014

 3. Pismo nr 27/SKMGK/2014 datowane 23 września 2014, złożone na dziennik podawczy Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 24 września 2014

Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice

składa skargę na Radę Miejską w Krzeszowicach

oraz wnosi o

 • stwierdzenie nieudostępnienia Społecznemu Komitetowi Mieszkańców Gminy Krzeszowice przez Rade Miejską w Krzeszowicach informacji publicznych w ustawowym terminie,

 • wyjaśnienie przyczyn nieudostępniania informacji w ustawowym terminie,

 • wyznaczenie Radzie Miejskiej w Krzeszowicach nieprzekraczalnego i ostatecznego terminu udostępnienia Społecznemu Komitetowi Mieszkańców Gminy Krzeszowice informacji, o które wnosił w przedmiotowych pismach.

UZASADNIENIE

Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice korzystając z przysługującego mu prawa, jakie daje mu Art. 2 ust. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) wystosował do Rady Miejskiej w Krzeszowicach trzy pisma z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej:

 1. Pismo nr 23/SKMGK/2014 datowane 8 września 2014, złożone na dziennik podawczy Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 8 września 2014

 2. Pismo nr 24/SKMGK/2014 datowane 8 września 2014, złożone na dziennik podawczy Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 8 września 2014

 3. Pismo nr 27/SKMGK/2014 datowane 23 września 2014, złożone na dziennik podawczy Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 24 września 2014

Wszystkie trzy pisma zawierały informację, że Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice składa wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2014 O dostępie do informacji publicznej oraz były podpisane przez osobę reprezentującą Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice.

Zgodnie z Art. 13. ust. 1. Udostępnienie informacji publicznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustawowe terminy udostępnienia informacji publicznej minęły:

 1. 22 września 2014 dla wniosku nr 23/SKMGK/2014

 2. 22 września 2014 dla wniosku nr 24/SKMGK/2014

 3. 8 października 2014 dla wniosku nr 27/SKMGK/2014

Znamiennym jest, że Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice nie otrzymał od Rady Miejskiej w Krzeszowicach w odniesieniu do przedmiotowych pism powiadomienia w trybie Art. 13. Ust. 2. ustawy O dostępie do informacji publicznej o opóźnieniu w udostępnieniu informacji, jego powodach oraz przewidywanym terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku, w którym informacja zostanie udostępniona.

Podkreślić przy tym należy, że bezczynność Rady Miejskiej w Krzeszowicach ma charakter notoryczny, gdyż Rada Miejska w Krzeszowicach nie udostępniła żadnej z informacji, o które wnioskował Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice w trybie dostępu do informacji publicznej trzema przedmiotowymi pismami.

Zważywszy na powagę spraw poruszonych w ww. pismach – wobec toczących się aktualnie postępowań planistycznych i czynności proceduralnych związanych z uchwaleniem planów miejscowych dla miejscowości Dębnik, Dubie i Siedlec w gminie Krzeszowice, opieszałość w podjęciu stanowiska Rady Miejskiej w Krzeszowicach może mieć poważne następstwa społeczne, a także prawne, mogące skutkować w przyszłości zaskarżeniem planów miejscowych w trybie ustawowym.

Kierując się powyższymi przesłankami Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice zwraca się do Wojewody Małopolskiego o podjęcie czynności interwencyjnych w ramach przysługujących kompetencji w trybie pilnym.

W związku z powyższym wnioskujemy jak w sentencji.

Z poważaniem

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW

Maria Gorayska-Węgiel

Załączniki:

 • Kopia pisma Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Krzeszowice nr 23/SKMGK/2014 z dnia 8 września 2014

 • Kopia pisma Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Krzeszowice nr 24/SKMGK/2014 z dnia 8 września 2014

 • Kopia pisma Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Krzeszowice nr 27/SKMGK/2014 z dnia 23 września 2014

About

commentscomments

 1. parlamentarny pisze:

  Złożenie skargi do wojewody ma swoją dobrą stronę – zwraca przy okazji jego uwagę na problem krzeszowicki, którym jego nadzór będzie musiał się zająć.
  Niemniej, skarga skardze nierówna. W zakresie „dostępu do informacji publicznej”, radę można zaskarżyć do WSA na podstawie p.p.s.a. Inny tryb.

 2. Samuraj pisze:

  @parlamentarny
  Komitet postępuje prawidłowo. Skargę na radę gminy składa się do wojewody. Mówi o tym art. 229 ust. 1 kpa.

 3. parlamentarny pisze:

  Inicjatywa bardzo potrzebna. Widziałbym jednak bardziej skargę do WSA na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej, z żądaniem nałożenia grzywny na skarżony organ władzy publicznej oraz zasądzenie kosztów postepowania.

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas