Home » pisma złożone » pismo w trybie dostępu do informacji publicznej w sprawie stanowiska Burmistrza z dn. 10.09.2014

pismo w trybie dostępu do informacji publicznej w sprawie stanowiska Burmistrza z dn. 10.09.2014

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com

____________________________________________________________________________________

Nr korespondencji:53/SKMGK/2014 Krzeszowice, 27 października 2014

Burmistrz Gminy Krzeszowice

ul. Grunwaldzka 4

32-065 Krzeszowice

Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektu planu zagospodarowania dla miasta Krzeszowice związanych z wydanym w dniu 10 września 2014 Stanowiskiem Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie procedowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice ds. planów miejscowych wnioskuje o udostępnienie następujących informacji:

1. W Stanowisku Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie procedowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice z dnia 10 września 2014 roku w punkcie 3. podano, że:

Burmistrz Gminy Krzeszowice, w związku z zaawansowaniem prac nad wspomnianym wyżej planem [miasta Krzeszowice] zadecydował, że skorzysta z przysługujących mu uprawnień przewidzianych w art. 58 ust. 1 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. poz. 647 z zm.) i zawiesi na okres 9 miesięcy nie wszczęte dotychczas postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planuje się, że w okresie tych 9 miesięcy powinna zakończyć się procedura przyjęcia PZP dla miasta Krzeszowice, a przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta oznaczać będzie odejście od wydawania decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WuZetek).

W związku z powyższym wnioskujemy o udostępnienie stosownego dokumentu (postanowienia, decyzji, zarządzenia) idącego w ślad za wydaną w Stanowisku zapowiedzią, określającego od kiedy i na jakiej podstawie wydawanie warunków zabudowy zostało wstrzymane.

W tym miejscu pozwalamy sobie zauważyć, że w Stanowisku Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie procedowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice z dnia 10 września 2014 roku podano w punkcie 3., że:

Burmistrz Gminy Krzeszowice […] zadecydował, że skorzysta z przysługujących mu uprawnień przewidzianych w art. 58 ust. 1 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. poz. 647 z zm.) i zawiesi na okres 9 miesięcy nie wszczęte dotychczas postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. […].

Zapisy art. 58 ust. 1 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. poz. 647 z zm.) istotnie dają burmistrzowi prawo do zwieszenia postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednakże w ustawie jest mowa o możliwości zawieszania postępowań [o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego], nie ma natomiast mowy o możliwości zawieszenia „nie wszczętych dotychczas postępowań”. Tym bardziej, że zawieszenie postępowania administracyjnego, które w ogóle nie zostało wszczęte – z prawnego punktu widzenia jest bezprzedmiotowe (nie ma potrzeby zawieszania procedury, która nie została wszczęta).

Zwracamy uwagę, że ewentualne postanowienie (ewentualnie zarządzenie lub decyzja) o zawieszeniu nie wszczętych dotychczas postępowań wydane przez Burmistrza Gminy Krzeszowice może być niezgodne z prawem, a równocześnie naraża osobę Burmistrza Gminy Krzeszowice na zarzut przekroczenia swoich uprawnień. Równocześnie przypominamy, że samo Stanowisko Burmistrza Gminy Krzeszowice nie jest dokumentem wiążącym prawnie i na tej podstawie Burmistrz nie może odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tym bardziej niedopuszczalna jest sytuacja, gdy pracownicy Urzędu Miejskiego informują strony o odmowie przyjęcia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, powołując się na stanowisko burmistrza w tej sprawie wyłącznie w formie ustnej. Niestety, takie sytuacje miały miejsce.

2. Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Gminy Krzeszowice zawartą w Stanowisku z 10 września 2014, zawieszeniu miały podlegać tylko nie wszczęte postępowania [o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego].

W związku z powyższym wnioskujemy o udostępnienie:

  • wykazu wszystkich złożonych w 2014 roku wniosków o wydanie warunków zabudowy zawierającego numery działek, datę złożenia wniosku oraz informację, czy do tego wniosku decyzja została wydana, czy nie;

  • wykazu wszystkich wydanych w 2014 roku decyzji o warunkach zabudowy zawierającego numery działek oraz datę wydania decyzji o warunkach zabudowy,

  • kopii wszystkich wydanych od dnia 10 września 2014 przez Burmistrza Gminy Krzeszowice decyzji o warunkach zabudowy.

Wszelkie dane, które zawarte są we wnioskowanych dokumentach, a nie mogą być udostępnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) prosimy zakryć podczas sporządzania kopii.

Odpowiedź wraz ze skanami dokumentów w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) wgranymi na płytkę DVD prosimy przesłać poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice

ul. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

Zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 4 kwietnia 2014 wniesiona została opłata w wysokości 2,00 zł (skan potwierdzenia wpłaty dołączony do niniejszego wniosku).

Z poważaniem

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW

Maria Gorayska-Węgiel

pismo

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas