Home » pisma złożone » WEZWANIE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH do usunięcia naruszenia prawa

WEZWANIE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH do usunięcia naruszenia prawa

W dniu dzisiejszym Komitet złożył wezwanie do Rady Miejskiej, aby usunęła naruszenie prawa w wydanej uchwale w sprawie MPZP dla sołectw Dębnik, Dubie i Siedlec. Społeczny Komitet zajął się tylko błędami proceduralnymi. Poniżej wezwanie wraz ze skrótowym wytłumaczeniem jakie błędy zostały popełnione / kolor niebieski/ . W linku zaś pismo w wersji oryginalnej

pismo

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com

____________________________________________________________________________________

Nr korespondencji: 55/SKMGK/2014 Krzeszowice, 6 listopada 2014

Rada Miejska w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4/I piętro
32-065 Krzeszowice

WEZWANIE

RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art.101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wzywamy Radę Miejską w Krzeszowicach do usunięcia w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania, naruszenia prawa dokonanego uchwałą nr XLV/532/2014 z dnia 22 października 2014 r. Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie przyjęcia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec.

Powyższej uchwale zarzucamy następujące naruszenie prawa:

 1. Niezgodność występująca pomiędzy uchwałą nr XLI/346/2006 z dnia 26 stycznia 2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego szeregu miejscowości Gminy Krzeszowice, między innymi Dębnika, Dubia i Siedlca, a uchwałą nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach uchwaloną dnia 22 października 2014 r. o przyjęciu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec.

Rada Miejska w 2006 roku rozpoczęła procedurę sporządzania planów miejscowych dla miejscowości Gminy Krzeszowice, m. in. dla sołectwa Siedlec. Rada przyjęła uchwałę, w której określiła, iż obszary, dla których będą tworzone lub zmieniane plany zagospodarowania to granice administracyjne miejscowości.

W roku 2010 nastąpiła zmiana granic administracyjnych sołectwa Siedlec. Zmiana ta powinna była skutkować korektą uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu dla Siedlca, w której należało zmienić granice obszaru, dla którego sporządzany był plan. Nie dokonano korekty tego obszaru, plan uchwalono dla „starych granic” sołectwa Siedlec. W związku z tym występuje niezgodność uchwały rozpoczynającej procedurę sporządzania planów z uchwała przyjmującą plan dla sołectw Dubie, Dębnik i Siedlec. Niezgodność ta powoduje nieważność uchwały o przyjęciu planu zagospodarowania dla Dębnika, Dubia i Siedlca.

Uzasadnienie

Uchwałą nr XLI/346/2006 z dnia 26 stycznia 2006 Rada Miejska w Krzeszowicach postanawiała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego szeregu miejscowości Gminy Krzeszowice, między innymi Dębnika, Dubia i Siedlca w ich granicach administracyjnych, po czym Burmistrz Gminy Krzeszowice przystąpił do sporządzania planu miejscowego dla Dębnika, Dubia i Siedlca.

Na wniosek Rady Miejskiej w Krzeszowicach zawarty w Uchwale Nr XXXIII/260/2009 z dnia 12 marca 2009 roku, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 (Dziennik Ustaw Nr 120 z 2009 roku, Poz. 1000) nastąpiła zmiana granic administracyjnych miejscowości Siedlec i miasta Krzeszowice. Działki o numerach 441 – 454 o łącznej powierzchni 4,99 ha zostały wyłączone z miejscowości Siedlec i włączone w granice administracyjne miasta Krzeszowice. W ślad za zmianą granic miejscowości Siedlec powinna nastąpić na etapie sporządzenia planu miejscowego korekta obszaru, dla którego sporządzany był plan zagospodarowania, by obejmował on obszar miejscowości Siedlec w granicach administracyjnych po dokonanych zmianach. Uchwalenie planu miejscowego dla miejscowości Siedlec w starych granicach stanowi niezgodność pomiędzy uchwałą nr XLI/346/2006 z dnia 26 stycznia 2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego szeregu miejscowości Gminy Krzeszowice, między innymi Dębnika, Dubia i Siedlca w granicach administracyjnych, a uchwałą nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach uchwaloną dnia 22 października 2014 r. o przyjęciu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec. Niezgodność ta powoduje naruszenie Art. 15. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717), a tym samym stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec XLI/346/2006 z dnia 26 stycznia 2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach o w całości lub w części.

 1. Naruszenie zasad sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec poprzez niezastosowanie w części graficznej skali 1:1000, o której mowa w art. 28. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) w związku z art. 16. Ust. 1. tejże ustawy oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Zgodnie z ustawą część graficzna planu miejscowego ma być wykonana w skali 1:1000. Część graficzna planu miejscowego została wykonana w skali 1:2000, co jest niezgodne z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zastosowanie złej skali jest błędem skutkującym nieważnością uchwały o przyjęciu planu zagospodarowania dla Dębnika, Dubia i Siedlca.

Uzasadnienie

Część graficzna Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec została sporządzona w skali 1:2000. Art. 16. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) określa jednoznacznie, że plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000. Ustawodawca jednocześnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000. Równocześnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587) w §6 ustęp 1. precyzuje, że skalę 1:2000 dopuszcza się wyłącznie w przypadku sporządzania projektu rysunku planu miejscowego dla inwestycji liniowych oraz dla obszarów o znacznej powierzchni. W przypadku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik, Siedlec żaden z warunków uzasadniających użycie skali 1:2000 nie został spełniony: plan nie jest sporządzany dla inwestycji liniowych, jak również teren objęty planem nie stanowi znacznej powierzchni, jeśli się uwzględni istniejący podział obszaru objętego planem miejscowym na trzy odrębne jednostki administracyjne (miejscowości). Należy również zauważyć, że skoro art. 16. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) mówi o dopuszczeniu skali 1:2000 i 1:500 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, to ich zastosowanie powinno zostać potwierdzone pisemnym uzasadnieniem zawartym w części opisowej planu miejscowego. Brak pisemnego uzasadnienia potwierdza, że warunki dopuszczające zastosowanie skali 1:2000 nie zostały spełnione.

Mając na uwadze powyższe oraz zapis w art. 28. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istotne naruszenie trybu sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

 1. Naruszenie procedury uchwalania planu miejscowego poprzez brak stwierdzenia braku naruszenia przez plan miejscowy ustaleń studium, czego skutkiem jest uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec stojące w sprzeczności z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

Zgodnie z ustawą głosowanie nad uchwałą o przyjęciu planu miejscowego musi być poprzedzone stwierdzeniem rady gminy, że plan miejscowy nie narusza ustaleń dokumentu poprzedzającego sporządzenie planu miejscowego, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rada Miejska w Krzeszowicach nie stwierdziła przed uchwaleniem planu braku naruszenia studium przez plan miejscowy dla Dębnika, Dubia i Siedlca.

Uzasadnienie

Art. 20. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) stanowi, iż plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Uchwalanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec przez Radę Miejską Krzeszowice nie było poprzedzone stwierdzeniem, iż plan nie narusza ustaleń studium.

Ustawodawca określił w Art. 20. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717), że uchwalenie planu miejscowego musi zostać poprzedzone stwierdzeniem przez radę gminy, że plan nie narusza ustaleń studium.

W uchwale nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach uchwaloną dnia 22 października 2014 r. zawarto określenie, że uchwala się plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla 3 sołectw Gminy Krzeszowice „po stwierdzeniu zgodności projektu planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Krzeszowice z polityką przestrzenną Gminy, w tym zasadami zagospodarowania przestrzennego ujętymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice”. Określenie to nie jest tożsame z wymogiem narzuconym przez ustawodawcę w art. 20. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym precyzyjnie określającym, iż „plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium”. O ile można by przyjąć, że „stwierdzenie zgodności” jest równoznaczne ze „stwierdzeniem braku naruszenia”, to niemożliwe jest postawienie znaku równości pomiędzy podmiotem, wobec którego stwierdza się zgodność (uchwała) lub stwierdza się brak naruszenia (ustawa). W przypadku przedmiotowej uchwały stwierdzono zgodność projektu planu z „polityką przestrzenną Gminy, w tym zasadami zagospodarowania przestrzennego ujętymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice”, natomiast ustawa nakazuje stwierdzenie braku naruszenia przez plan miejscowy „ustaleń studium”. Zatem zgodność planu z polityką przestrzenną Gminy, w tym zasadami zagospodarowania przestrzennego ujętymi w studium uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice nie jest tożsama z brakiem naruszenia ustaleń studium. Został zatem naruszony Art. 20. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717), czego skutkiem jest nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

Znamiennym również jest, że art. 20. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) stanowi, iż plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza studium. Nawet gdyby przyjąć, że Rada Miejska w Krzeszowicach stwierdziła w uchwale przyjmującej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec, iż plan nie narusza ustaleń studium, to popełniony zostałby istotny błąd proceduralny. Ustawodawca jednoznacznie ustalił bowiem kolejność, w jakiej mają następować czynności podjęte przez radę gminy. Wskazał precyzyjnie, że przyjęcie planu następuje po stwierdzeniu braku naruszenia przez plan miejscowy ustaleń studium, a nie równocześnie ze stwierdzeniem braku naruszenia studium lub przed stwierdzeniem. Zmiana kolejności lub niezachowanie kolejności przewidzianej w ustawie stanowi błąd proceduralny, naruszający Art. 20. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) skutkujący nieważnością uchwały rady gminy w całości lub w części.

 1. Istotne naruszenie trybu sporządzania przez Burmistrza Gminy Krzeszowice Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec, o którym mowa w art. 28. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) w związku z Art. 17. Pkt. 14. tejże ustawy.

Zgodnie z ustawą po każdym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, burmistrz powinien rozpatrzyć zgłoszone do planu uwagi, a następnie przekazać projekt planu wraz z wykazem nieuwzględnionych uwag Radzie Miejskiej. Po tym Rada Miejska podejmuje jedną z decyzji: albo decyduje się na głosowanie nad przyjęciem planu, albo stwierdza konieczność dokonania w planie zmian. Jeśli w planie mają być dokonane zmiany, rada wskazuje na czynności proceduralne, które mają być ponowione. Jedną z tych czynności może być ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.

W przypadku sporządzania planu miejscowego dla Dębnika, Dubia i Siedlca odbyły się 3 wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Burmistrz ani po pierwszym, ani po drugim wyłożeniu nie przedstawiał radzie projektu planu z wykazem nieuwzględnionych uwag, w związku z tym rada nie podejmowała decyzji o konieczności ponowienia wyłożeń. Dokonanie przez burmistrza wyłożeń planu drugiego i trzeciego bez decyzji rady jest naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego skutkującym nieważnością uchwały o przyjęciu planu zagospodarowania dla Dębnika, Dubia i Siedlca.

Uzasadnienie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec został sporządzony przez Burmistrza Gminy Krzeszowice niezgodnie z procedurą określoną w art. 17. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

Plan miejscowy dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec był wykładany trzykrotnie do publicznego wglądu. Kolejne wyłożenia odbywały się w dniach:

 • 04.04.2013 r. do 08.05.2013 r.

 • 26.09.2013 r. do 25.10.2013 r.

 • 16.04.2014 r. do 19.05.2014 r.

Zgodnie z art. 17. Pkt. 14. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) burmistrz winien był po pierwszym wyłożeniu (04.04.2013 r. do 08.05.2013) – w zgodzie z art. 17. Pkt. 14. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) – przedstawić radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Kolejne wyłożenie mogło nastąpić tylko i wyłącznie po stwierdzeniu przez radę gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, którego następstwem mogło być ponowienie czynności, o których mowa w art. 17 tejże ustawy w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian, o czym wyraźnie mówi art. 19. Ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec:

 • po wyłożeniach pierwszym (od 04.04.2013 r. do 08.05.2013 r.) i drugim (od 26.09.2013 r. do 25.10.2013 r.) plan nie został przedstawiony przez Burmistrza Gminy Krzeszowice Radzie Miejskiej w Krzeszowicach, o czym mówi art. 17. Pkt. 14. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • po wyłożeniach pierwszym (od 04.04.2013 r. do 08.05.2013 r.) i drugim (od 26.09.2013 r. do 25.10.2013 r.) Rada Miejska w Krzeszowicach nie stwierdzała konieczności dokonania zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec oraz nie stwierdzała konieczności ponowienia czynności niezbędnych do dokonania tych zmian (w szczególności kolejnego wyłożenia), o czym mowa we wspomnianym już art. 19. Ust. 1. tejże ustawy.

Mimo to Burmistrz Gminy Krzeszowice podjął dwukrotnie decyzję o ponowieniu wyłożenia: drugiego i trzeciego, co stanowi poważne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego.

Mając na uwadze powyższe oraz zapis w art. 28. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istotne naruszenie trybu sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

 1. Istotne naruszenie właściwości organów podczas sporządzania przez Burmistrza Gminy Krzeszowice Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec, o którym mowa w art. 28. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) w związku z Art. 17. Pkt. 14. tejże ustawy.

Zgodnie z ustawą stwierdzenie konieczności kolejnych wyłożeń planu powinna była dokonać rada. W przypadku projektu planu miejscowego dla Dębnika, Dubia i Siedlca decyzja o kolejnych wyłożeniach (drugiego i trzeciego) została podjęta przez burmistrza. Jest to naruszenie właściwości organu, to znaczy – nie ten organ podejmował decyzję, który powinien. Stanowi to naruszenie ustawy i powoduje nieważność uchwały o przyjęciu planu zagospodarowania dla Dębnika, Dubia i Siedlca.

Uzasadnienie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec został sporządzony przez Burmistrza Gminy Krzeszowice niezgodnie z procedurą określoną w art. 17. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

Plan miejscowy dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec był wykładany trzykrotnie do publicznego wglądu. Kolejne wyłożenia odbywały się w dniach:

 • 04.04.2013 r. do 08.05.2013 r.

 • 26.09.2013 r. do 25.10.2013 r.

 • 16.04.2014 r. do 19.05.2014 r.

Zgodnie z art. 17. Pkt. 14. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) burmistrz winien był po pierwszym wyłożeniu (od 04.04.2013 r. do 08.05.2013) – w zgodzie z art. 17. Pkt. 14. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) – przedstawić radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Kolejne wyłożenie mogło nastąpić tylko i wyłącznie po stwierdzeniu przez radę gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, którego następstwem mogło być ponowienie czynności, o których mowa w art. 17 tejże ustawy w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian, o czym wyraźnie mówi art. 19. Ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec, po wyłożeniach: pierwszym (od 04.04.2013 r. do 08.05.2013 r.) i drugim (od 26.09.2013 r. do 25.10.2013 r.) zostały dokonane zmiany w projekcie planu miejscowego i ponowione przez Burmistrza Gminy Krzeszowice niezbędne czynności w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian (ponowne wyłożenia do publicznego wglądu) bez stwierdzenia konieczności ich ponowienia przez Rade Miejską w Krzeszowicach. Podjęcie decyzji przez Burmistrza Gminy Krzeszowice o ponowieniu wyłożeń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec bez uprzedniego stwierdzenia konieczności ponowienia wyłożenia przez Radę Miejską w Krzeszowicach stanowi naruszenie właściwości Rady Miejskiej przez Burmistrza Krzeszowice.

Mając na uwadze powyższe oraz zapis w art. 28. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, naruszenie właściwości organów przy sporządzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

 1. Naruszenie procedury uchwalania planu miejscowego poprzez niezachowanie jednoczesności uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec i rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, o którym mowa w art. 28. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) w związku z art. 20. Ust. 1. tejże ustawy.

Zgodnie z ustawą przyjęcie przez radę uchwały o planie miejscowym musi nastąpić jednocześnie z rozpatrzeniem uwag do projektu planu. Rada rozpatrywała uwagi w ciągu trzech posiedzeń sesji :

 • 30 września 2014,

 • 9 października 2014,

 • 22 października 2014,

a uchwalenie planu nastąpiło w dniu 22 października 2014.

Został naruszony warunek „jednoczesności”, co stanowi naruszenie ustawy i powoduje nieważność uchwały o przyjęciu planu zagospodarowania dla Dębnika, Dubia i Siedlca

Uzasadnienie

Art. 20. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) stanowi, iż rozstrzygnięcie przez radę gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu ma nastąpić jednocześnie z uchwaleniem planu miejscowego.

Sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach, podczas której przyjęto uchwałę o przyjęciu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec odbyła się na trzech odrębnych posiedzeniach w dniach:

 • 30 września 2014,

 • 9 października 2014,

 • 22 października 2014,

przy czym rozstrzyganie przez Radę Miejską w Krzeszowicach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miało miejsce na wszystkich trzech posiedzeniach rady, natomiast uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec miało miejsce dnia 22 października 2014. Mając na uwadze, iż rozpiętość czasowa pomiędzy rozpatrzeniem pierwszych uwag i dniem, w którym został uchwalony plan miejscowy dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec wynosiła 4 tygodnie, nie może w tym przypadku być mowy o zachowaniu jednoczesności rozstrzygnięcia przez radę gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu z uchwaleniem planu miejscowego.

Znamiennym jest, iż porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach nie zakładał trzech posiedzeń i był wyznaczony wyłącznie na dzień 30 września 2014.

Mając na uwadze powyższe oraz zapis w art. 28. Ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istotne naruszenie trybu sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

 1. Naruszenie Statutu Gminy Krzeszowice poprzez złamanie zasad obradowania Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w związku z dopuszczeniem do głosowania nad przyjęciem uchwały nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach uchwaloną dnia 22 października 2014 r. (o przyjęciu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dubie, Dębnik Siedlec) osoby formalnie nieobecnej na XLV Sesji Rady Miejskiej.

Statut gminy określa procedurę stwierdzania obecności radnych na sesji. Zgodnie z nim zostaje przygotowana lista, na której radni potwierdzają swoją obecność na sesji.

XLV sesja Rady Miejskiej składała się z trzech posiedzeń w dniach:

 • 30 września 2014,

 • 9 października 2014,

 • 22 października 2014.

Radny Jacek Kret był nieobecny na pierwszym posiedzeniu XLV sesji, nie wpisał się więc przed rozpoczęciem sesji na listę obecności. Uczestniczył natomiast w posiedzeniach drugim i trzecim.

Zgodnie ze Statutem Gminy Krzeszowice Radny Jacek Kret nie złożywszy podpisu na liście przed sesją w dniu 30.09.2014 formalnie był osobą nieobecną na całej sesji. Nie mógł się bowiem wpisać na listę obecności wyłożoną przed sesją w dniu 30 września, nie mógł również stwierdzić swojej obecności na żadnej innej liście wyłożonej przed drugim i trzecim posiedzeniem, gdyż statut nie przewiduje innej liczby list obecności niż jedna na jednej sesji.

Radny Jacek Kret brał udział w głosowaniu nad przyjęciem planu zagospodarowania dla Dębnika, Dubia i Siedlca jako osoba formalnie nieobecna na sesji. Niezgodność ta stanowi naruszenie Statutu Gminy Krzeszowice i powoduje nieważność przyjętej uchwały.

Uzasadnienie

W statucie Gminy Krzeszowice przyjętym uchwałą nr XXII/162/2008, w § 22. ust. 4 figuruje zapis, iż Radni stwierdzają swoją obecność na sesji podpisem na liście obecności przed rozpoczęciem sesji. Sesja XLV Rady Miejskiej w Krzeszowicach składała się z trzech posiedzeń w dniach:

 • 30 września 2014,

 • 9 października 2014,

 • 22 października 2014.

Znamiennym jest, że Statut Gminy Krzeszowice mówi o liście obecności dotyczącej sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach, a nie o listach obecności dotyczących posiedzeń rady. Wynika z tego wniosek, że dla jednej sesji tworzona jest jedna lista obecności, którą Radni podpisują przed rozpoczęciem sesji. W przypadku XLV Sesji nastąpiło to w dniu 30 września 2014.

Radny Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Pan Jacek Kret, nie stawił się na XLV sesję Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 30 września 2014 roku. W związku z tym nie mógł stwierdzić swojej obecności na liście obecności przed rozpoczęciem tej sesji. Radny Pan Jacek Kret uczestniczył natomiast w posiedzeniach XLV Sesji Rady Miejskiej w dniach:

 • 9 października 2014,

 • 22 października 2014.

Jednak z formalnego punktu widzenia Pan Jacek Kret nie stwierdziwszy swojej obecności przed sesją w dniu 30 września 2014 formalnie był nieobecny, dlatego nie mógł brać czynnego udziału w posiedzeniach XLV Sesji Rady Miejskiej, a w związku z tym – nie mógł uczestniczyć w głosowaniach. Statut Gminy Krzeszowice nie przewiduje bowiem możliwości stwierdzenia obecności Radnego podczas sesji, nawet w przypadku, gdyby na sesję składało się kilka posiedzeń. Istotnym również jest, że w gdyby doszło do dopuszczenia przez Przewodniczącą Rady Miejskiej stwierdzenia obecności na XLV Sesji Radnego Pana Jacka Kreta, byłoby to również niezgodne ze Statutem Gminy Krzeszowice.

Mając na uwadze powyższe, naruszenie Statutu Gminy Krzeszowice poprzez złamanie zasad obradowania Rady Miejskiej w Krzeszowicach powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości.

W związku z powyższym wzywamy jak w sentencji.

Z poważaniem

W imieniu Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Krzeszowice

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

Maria Gorayska-Węgiel

 

 

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas